Mô tả giống Tam thất là cây than cỏ, chỉ sống được ở vùng núi cao, quanh năm mát lạnh. Cây tam thất phù hợp với nhiệt độ 20-25oC. Không thích hợp phát triển ở vùng nắng