Cutamthat.com gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tam thất bắc áp dụng từ ngày 01/09/2017. Bảng giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới gửi tới quý khách hàng. Tam thất bắc 7